Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 297

Home Forums Julkkikset Johanna Tukiainen Vol. 297 Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 297

#335647 Ilmoita asiaton viesti
Älykkö mopsi
Participant

Detta kan den häktade göra på häktet

Arbete

Den person som är häktadkan få arbeta en del av dagenunder tiden som personen sitter häktad.Olika häkten har olika arbeten,till exempel att sätta ihop och packa saker,att städa eller gå korta kurser.

Vilket arbete som den häktade får göraberor på om den häktadefår vara tillsammans med andra personer eller inte på häktet.Det beror också påom den häktade har restriktioner eller inte.Den som är häktad kan kanske arbeta på sitt rum på häktet.

Den person som är häktad får pengarför det arbete som den häktade gör.Den häktade kan också få tillstånd tillatt arbeta för sig själv eller för någon annan,eller att hålla på med någon hobby.

Fritid, tidningar, radio, tv, bibliotek

Den person som är häktad får lyssna på radio,se på tv och läsa dagstidningar som finns på häktet.Men inte om den häktade har restriktioner.

Den som är häktad kan köpa tidningar i kiosken på häktetoch låna böcker från häktets bokvagn eller bibliotek.

På de flesta häkten kan den som är häktadlyssna på musik ochtill exempel spela tv-spel och bordtennis.Den som är häktad kan också träna och motionera.

Promenad

Alla häktade har rättatt vara ute i häktets promenadgårdminst en timme varje dag.Den häktade kan vara därtillsammans med andra personer på häktet.Men häktade personer med restriktionermåste vara där ensamma.

Mat

De flesta häkten serverar färdiglagad mat.På några häkten eller avdelningar på häktenfår de häktade laga maten tillsammans.

Den person som är häktad kan få mat som passarhans eller hennes religion och hälsa,och den person som är vegetarian kan få vegetarisk mat.Den som är häktad får också varm dryck på häktet.

Att vara ren

Den som är häktad får lakan och handdukar på häktet.Den som är häktad får också kläderom den häktade inte vill användasina egna kläder och skor.

Den person som är häktadfår tvål och tandborsteoch annat som personen behöverför att hålla sig ren.Den som är häktad kan tvätta sigoch borsta tänderna varje dag.

Hälsovård och sjukvård

Den som är häktad får träffa sjuksköterskan på häktetnär hon eller han har blivit inskriven på häktet.Sköterskan bestämmer om den som är häktadbehöver träffa en läkare.

Om den som är häktad blir akut sjuk på häktetså hjälper personalen honom eller henneatt få träffa sjuksköterska eller läkare.

Tandvård

Om den som är häktad behöver akut tandvårdså måste hon eller han oftast betala för det själv.Den som är häktad kan kanske få pengartill tandvård.Personalen hjälper honom eller henne attfå träffa en tandläkare.Personalen svarar också på frågorom den häktade kan få pengar eller inte.

Den häktades egna saker

Den som är häktad får inte ha sådant i sitt rumsom är farligt för säkerheten i häktet,som gör det svårare att visitera rummeteller som kan vara farligt för hälsaneller miljön i rummet.

Häktets regler säger vad för sakersom den häktade får ha på sitt rum.Till exempel får den som är häktadinte ha böcker, tidningar eller annatsom uppmanar till brott eller våld.Den häktade får inte heller ha domstolshandlingareller förhörsprotokoll i rummet.

När den häktade personenhar med sig egna sakernär han eller hon kommer till häktetså skriver personalen upp sakerna på en listaoch låser in demom den häktade inte får ha sakerna på rummet.

Häktet förvarar bara sakersom den häktade behöverunder tiden som han eller hon är häktad,till exempel ytterkläder och pengar.Andra saker måste den häktade se tillatt någon annan hämtar på häktet.Personalen hjälper den häktade med det.

Den häktades värdesaker är inlåstai ett säkerhetsskåp på häktet.Den häktade personen och den person i personalensom tar hand om sakernaskriver under en lista där det stårvilka saker häktet ska förvara.Den häktade skriver under med sitt namn på listanvarje gång listan ändras.

Rökning

Den som är häktad får bara röka utomhuspå de platser som är märkta som rökplatser.