10b, Helena Mäkisalo, 64 v., Nokia

Teksti: Hymy

Kommentit

Oma kommentti